Anero startades med ett uttalat syfte att bli kvalitetsledande inom de områden där vi är verksamma.

Vår målsättning är att arbeta med evidensbaserade metoder, gott bemötande och en personalgrupp som trivs på jobbet.

De värderingar som genomsyrar Aneros verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord.

Respekt – Aneros verksamheter skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt till ett värdigt liv och vi verkar för att öka innanförskapet.

Engagemang – Vi står kvar och gör allt för att anpassa oss efter den enskilde individens förutsättningarna.

Ansvar – Vi tar ansvar för ett hållbart samhälle utifrån tre dimensioner, miljö-, socialt- och ekonomisk hållbarhet.

Flexibilitet – Vi utgår från varje individs specifika behov och förutsättningar.

Hållbarhet i våra verksamheter

När vi pratar om den sociala hållbarheten menar vi att vi tillsammans ska skapa ett välfungerande samhälle där alla får samma möjligheter och förutsättningar. Till exempel ska vi skapa lika förutsättningar för alla människor att delta i samhället. Anero verkar för att de individer som av någon anledning har hamnat utanför erbjuds en väg tillbaka.

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi användare befintliga resurser för att skapa en långsiktigt hållbar effekt av de insatser vi erbjuder. Vi väljer också alltid Fairtrade vid inköp av kaffe, te, socker, honung, bananer.

Inom den miljömässiga hållbarheten ryms det arbete vi behöver göra för att minimera klimatförändringarna. Till exempel ska vi arbeta för ett fossilfritt samhälle och minska koldioxidutsläppen genom vi alltid, om möjlighet finns, väljer varor med följande märkning; Ekologiskt/krav, Svanen eller Bra miljöval.

Aneros kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet inom Anero har hög prioritet och med olika verktyg som hjälp ser vi till att ständigt arbeta med både utveckling och uppföljning av kvalitén på våra insatser. 

Grundbultarna i vårt kvalitetsarbete består av att undersöka upplevd kvalitet hos våra klienter och kunder, att utvärdera effekten av våra insatser och med stöd av vårt kvalitetsledningssystem hela tiden utveckla våra verksamheter. 

Detta för att säkra att de som tar del av våra insatser ska få bästa möjliga insatser utifrån tillgänglig evidens och beprövad erfarenhet.


För mer information om vår ledning läs mer här.